23 de juny, 2008

La nostra escola ja es diu CEIP Roc Llop i ConvaliaAvui, al DOGC núm. 5158, ha sortit la Resolució que fa efectiu el canvi de nom de la nostra escola. A partir d'ara el CEIP El Ballestar, passa a anomenar-se CEIP Roc Llop i Convalia.


RESOLUCIÓ


EDU/1942/2008, de 17 de juny, per la qual s'atribueix una nova denominació específica a un col·legi d'educació infantil i primària de Miravet.


D'acord amb la sol·licitud presentada per l'òrgan de govern corresponent d'un col·legi d'educació infantil i primària per atribuir-li una nova denominació específica, es va instruir l'expedient corresponent.


Havent-se comprovat a l'expedient esmentat que el centre compleix els requisits que exigeix l'article 6 de l'annex del Decret 198/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària;


Per tot això,


Resolc:


Atribuir al col·legi d'educació infantil i primària El Ballestar, amb codi 43005443, ubicat al c. la Creu, s/n, de Miravet, comarca de Ribera d'Ebre, la nova denominació específica Roc Llop i Convalia.


Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.


Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, abans del recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que va dictar l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.


Barcelona, 17 de juny de 2008


P. D. (Resolució EDU/2/2008, DOGC de 3.1.2008)


M. Dolors Rius i Benito
Secretària general
(08.168.170)
Compleix ta llei i lo demés no importa.
Tot segueix a la Terra el seu corrent;
sigues viva llavor de fulla morta,
vola on et porti el vent!

Vola a la vida, al camp, a la muntanya,
allà on ressoni el nostre dolç parlar;
al palau noble i a la humil cabana
i al temple secular.

Vola com l'oronella d'ales lleugeres
que busca sens recel el niu d'amor
i si, dubtós, algú pregunta qui eres,
contesta-li sens por:

-Fill sóc i hereu d'una reial princesa
i vaig buscant el ceptre que perdé;
tinc, en el cor, la triple flama encesa
de Pàtria, Amor i Fe. (Roc Llop)